Všeobecné obchodní podmínky pro obchodníky webového portálu Zboží-pro.cz


1. Článek I. Úvodní ustanovení


a. Obchodní společnost AXZ s.r.o., IČ: 04346700, se sídlem: Dobrovice, Palackého náměstí 149, PSČ 294 41, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246240 (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek uživatelům služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné na webových stránkách www.zbozi-pro.cz (dále jen „Webový portál“) a v mobilní aplikaci Výročenka. Webový portál a mobilní aplikace slouží ke zprostředkování obchodních poptávek a nabídek zboží a služeb (dále též jen „zboží“).


b. Ustanovení těchto obchodních podmínek o Webovém portálu se přiměřeně užijí také pro mobilní aplikaci Výročenka.


c. Uživateli Webového portálu jsou:


a. Obchodníci, jak jsou dále definováni pod písm. c. tohoto článku.


b. Uživatel, který není Obchodník ve smyslu písm. c. tohoto článku (dále jen „Uživatel").


d. Poskytovatel na svém Webovém portále zobrazuje nabídky zboží provozovatelů internetových obchodů (tzv. e-shopů) a inzertních serverů (dále také jen „Obchodníci"). Obchodníkem se rozumí každý uživatel, který se na Webovém portálu registroval dle čl. II. těchto Podmínek a na tomto Webovém portálu zároveň zaregistroval alespoň jeden internetový obchod. Obchodník musí skutečně existovat jako subjekt práva (tzn. musí se jednat o podnikající fyzickou či právnickou osobu) a mít aktivní webové stránky dostupné v rámci internetu, jež musí být v českém jazyce a v rámci takovýchto stránek je oprávněně provozován e-shop či inzertní služba.


e. Uživatelem může být spotřebitel nebo podnikatel. Uživatelem spotřebitelem (dále též jen „Spotřebitel") je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná. Uživatelem podnikatelem, který není Spotřebitel či Obchodník, je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se dále považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Uvede-li Uživatel při své registraci či později své identifikační číslo, sídlo či jiný údaj typický pro podnikatele, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto podmínkách pro podnikatele, resp. podmínky které se nevztahují výlučně pro Spotřebitele.


f. Zprostředkovatelská činnost Poskytovatele spočívá především v provozování Webového portálu poskytujícího návštěvníkům portálu vyhledávání ve zboží z internetových obchodů Obchodníků (dále jen „Služba") a nástroje pro jednotnou správu zboží z internetových obchodů. Poskytovatel dále poskytuje vyhledávání zboží z internetových obchodů na partnerských webech reklamní, marketingové a příbuzné služby.


g. Vztah Poskytovatele a uživatelů Webového portálu se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále rovněž „VSP“ nebo „Podmínky“), které tvoří obecný právní rámec pro využívání Služby a Webového portálu Poskytovatele, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.


h. Poskytovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování nabídek zboží Obchodníků včetně jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit. Jednotlivé položky zboží mohou být za účelem zobrazování zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo zobrazování nabídek zpoplatnit a cenu měnit v souladu s těmito podmínkami. Aktuální ceníky musí být vždy zveřejňovány na www.zbozi-pro.cz.


i. Tyto Podmínky nepředstavují kupní smlouvu či součást kupní smlouvy uzavřené mezi Obchodníkem a Uživatelem, k jejímuž uzavření by došlo s využitím služeb nabízených Poskytovatelem prostřednictvím Webového portálu. Souhlas s těmito Podmínkami nepředstavuje uzavření takové kupní smlouvy, a to i kdyby některá ustanovení těchto Podmínek tvořila součást kupní smlouvy uzavřené mezi Obchodníkem a Uživatelem.


2. Článek II. Registrace Obchodníka


a. Pro užívání Služby Obchodníkem je nezbytné ze strany Obchodníka provést správně registraci a vyjádřit souhlas s těmito obchodními podmínkami.


b. Registrace Obchodníka se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům, která je Obchodníkem nebo je oprávněna jednat za Obchodníka nebo je ze strany Obchodníka k takovému jednání zmocněna.


c. Objednávkový formulář vyplní Obchodník na webové stránce Poskytovatele, na které je rovněž popsán postup pro řádnou registraci.


d. Při vyplňování registračního formuláře je Obchodník povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit registraci a užívat Službu Poskytovatele. Ostatní údaje poskytuje Obchodník dobrovolně.


e. Před dokončením registrace je Obchodník povinen seznámit se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Udělení souhlasu s nimi je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace a užívání Služby. Souhlas Obchodník vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.


f. Po celou dobu trvání registrace je každý Obchodník povinen splňovat tyto podmínky:


a. Provozovat minimálně jeden internetový obchod.


b. Internetový obchod Obchodníka musí mít aktivní webové stránky, na kterých uživatelům nabízí zboží nebo služby ke koupi. Na internetových stránkách obchodu musí být Obchodník uveden jako provozovatel internetového obchodu, včetně adresy, telefonního čísla, IČ, jakož i veškeré náležitosti a údaje vyžadované právními předpisy.


c. Obchodník je schopen a ochoten dodávat pravidelně aktualizované informace o zboží v požadovaném formátu pomocí pravidelně aktualizovaného exportního souboru XML v požadovaném formátu (dále jen „XML FEED"), který bude nepřetržitě k dispozici on-line automatizovanému zpracování Poskytovatelem (viz. dále Specifikace XML).


d. V případě, že Obchodník pod jedním IČ provozuje více internetových obchodů, může do systému Služby pro obchody registrovat i více internetových obchodů za předpokladu, že mají samostatné domény 2. či 3. řádu a nenabízejí ve větší míře stejné zboží a za stejných podmínek.


g. Před dokončením registrace je Obchodník povinen seznámit se podrobně s obsahem webových stránek Poskytovatele a prostudovat si poučení zde uvedená, zvláště pak poučení týkající se práv a povinností Obchodníka. Registrační formulář je Obchodník oprávněn vyplnit pouze v případě, že se s těmito poučeními seznámil a porozuměl jejich obsahu.


h. Poskytovatel si vyhrazuje pro schválení nově registrovaného Obchodníka do služby lhůtu v trvání nejméně 5 pracovních dní ode dne registrace Obchodníka. Poskytovatel si vyhrazuje právo k odmítnutí či zrušení registrace, a to zejména z důvodu porušení těchto Podmínek, právních předpisů či oprávněných zájmů Poskytovatele.


i. Po schválení registrace Poskytovatelem má Obchodník přístup do administračního rozhraní Webového portálu. V tomto rozhraní je oprávněn dále on-line editovat údaje, které vyplnil při registraci. Po editaci údajů si Poskytovatel vyhrazuje právo na jejich kontrolu.


j. Obchodník je oprávněn užívat také služby nabízené Poskytovatelem pro Uživatele, kteří nejsou Obchodníkem.


3. Článek III. Registrace Uživatele


a. Uživatel, který není Obchodníkem, se může na Webovém portálu registrovat, a to především za účelem vyhledání zboží Obchodníků, prohlížení Nabídek, hodnocení Obchodníků nebo zboží, ukládání vyhledaného zboží do „listu přání" a využívání služby Výročenka dle čl. IX.


b. Pro registraci Uživatel uvede emailovou adresu a zvolí heslo, jako volitelné údaje uvede jméno, příjmení a přezdívku.


c. Pro využívání služby Výročenka provede Uživatel samostatnou aktivaci této služby dle čl. IX těchto Podmínek.


d. Uživatel, který není Obchodník, bere na vědomí, že užíváním Webového portálu a registrací vyslovuje souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.


e. Uživatel souhlasí, že mu služby ze strany Poskytovatele budou poskytovány na dobu neurčitou. Uživatel je oprávněn kdykoliv ukončit smluvní vztah s Poskytovatelem a poskytování služeb ukončit, a to bez jakékoliv výpovědní doby, plnění či sankce, a to po přihlášení svého účtu, případně zasláním emailové žádosti o ukončení poskytování služeb/výpovědi smlouvy zaslané z emailové adresy uvedené v registraci Uživatele.


f. Uživatel (Spotřebitel) je dále oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 ode dne jejího uzavření, tj. po provedení registrace Uživatele. Odstoupení od smlouvy je možné zaslat Poskytovateli emailem či písemně na adresu uvedenou v článku 1. těchto Podmínek. Odstoupením se smlouva o poskytování služeb dle těchto Podmínek od počátku ruší. Uživatel nenese v souvislosti s odstoupením žádné náklady.


g. Uživatel dále bere na Vědomí, že Poskytovatel vystupuje pouze jako zprostředkovatel mezi Uživatelem a Obchodníkem, a s tak Uživatelem neuzavírá kupní smlouvu, jejímž předmětem by byl prodej zboží uvedeného na Webovém portálu či jinou smlouvu, na základě které by byl Poskytovatel povinen poskytnou Uživateli jakékoliv plnění.


h. Užívání Webového portálu či využívání služeb pro Uživatele, který není Obchodníkem, je bezplatné a není spojeno s žádnými dodatečnými náklady s výjimkou nákladů na provoz vlastního zařízení a na internetové připojení Uživatele.


i. Poskytovatel je oprávněn využívat poskytnuté údaje Uživatele k přímé reklamě pro vlastní služby zasílané na emailovou adresu Uživatele. Uživatel je oprávněn kdykoliv bez zvláštních nákladů přikázat ukončení zasílání reklamy.


4. Článek IV. Další ujednání a podmínky XML FEEDu


a. Každý Obchodník je povinen mít na jimi provozovaných internetových stránkách přístupný XML soubor, ve kterém se nachází data odpovídající jím nabízenému zboží. XML soubor musí být v souladu s následujícími pravidly:


a. Zboží obsažené v XML FEEDu Obchodníka musí být dostupné v internetovém obchodě, jednotlivé produkty musí být uvedeny pouze jednou na samostatných odkazech s unikátní URL adresou, kde lze najít informace o ceně zboží a zboží si koupit.


b. Informace o zboží musí být pravdivé a aktuální a musí se týkat výhradně samotného zboží, nikoliv propagace obchodu.


c. Cena zboží v XML formátu musí být uvedena v českých korunách a být pro zákazníky koncová, tzn. včetně všech autorských, recyklačních a dalších poplatků, se správně uvedeným DPH. V konečné ceně nemusí být zahrnuto pouze poštovné, dopravné a balné.


d. Produkty obsažené v XML FEEDu musí být v souladu s právním řádem České republiky.


e. XML FEED musí obsahovat jen produkty, které je schopen Obchodník dodat a zná alespoň přibližnou dobu dodání. Produkty, o kterých nemá informaci o naskladnění, se nesmí ve feedu nacházet.


f. Informace o dostupnosti zboží musí být uvedeny pravdivě. V opačném případě si provozovatel vyhrazuje právo zablokovat internetový obchod Obchodníka do doby nápravy.


g. Podrobné technické a obsahové podmínky XML FEEDu jsou obsaženy na ve specifikaci XML FEEDu, která je dostupná na Webovém portále Obchodníka (dále jen "Specifikace XML").


h. Poskytovatel si vyhrazuje právo podmínky XML FEEDu libovolně měnit a aktualizované podmínky upravit ve Specifikaci XML.


b. Veškerá doporučení a srovnání obsažená na Webovém portále Poskytovatele ohledně výběru Obchodníka a zboží, jsou nezávazná a konečný výběr Obchodníka a podmínek uzavřené kupní smlouvy je výhradně na uživateli. Poskytovatel neodpovídá za přesnost svých doporučení nebo srovnání.


c. Obchodník souhlasí s tím, aby Poskytovatel informace uvedené Obchodníkem na Webovém portále průběžně kontroloval a případně upravil na skutečný stav. V případě, že uvedený údaj neodpovídá skutečnosti, zavazuje se Obchodník k provedení nápravy.


5. Článek V. Práva a povinnosti Obchodníka


a. Obchodník je povinen seznámit se podrobně s obsahem těchto Obchodních podmínek.


b. Veškeré údaje vyplněné Obchodníkem v registračním formuláři a veškeré údaje uvedené u zboží prezentovaného Obchodníkem na Webovém portále Poskytovatele, jakož i veškeré údaje, které mohou mít vliv na rozhodnutí spotřebitele uzavřít smlouvu s Obchodníkem, musí být ze strany Obchodníka vyplněny a zodpovězeny pravdivě a úplně. V případě, že Obchodník uvede z jakéhokoli důvodu nepravdivé nebo neúplné údaje, má Poskytovatel právo okamžitě jednostranně ukončit poskytování Služby.


c. Obchodník se zavazuje dodávat na Webový portál Poskytovatele pouze obsah, který je v souladu se zákonem a nezasahuje do práv Poskytovatele nebo třetích stran. Dodáním obsahu do systému Služby prostřednictvím XML Feedu Obchodník výslovně prohlašuje, že je oprávněným vykonavatelem autorských práv k fotografiím, případně k dalším datům, která lze považovat za autorská díla (dále jen "fotografie a data"), uvedeným v rámci informací o zboží, a že je oprávněn tyto fotografie a data dále zpřístupňovat veřejnosti sám i prostřednictvím Služby. Vložením fotografií a dat do systému uděluje Obchodník Poskytovateli právo tyto fotografie a data zpřístupnit veřejnosti prostřednictvím Webového portálu, a udělit toto právo třetí osobě. Poskytovatel neodpovídá za porušení autorských práv k fotografiím, umístěných na stránky Služby, ze strany Obchodníka.


d. Obchodník je povinen udržovat aktuální kontaktní údaje pro komunikaci s Poskytovatelem.


e. V případě, že Obchodník nabízí erotické zboží, musí mít při vstupu na své webové stránky upozornění, že pro vstup na webové stránky je třeba být starší 18 let.


f. Obchodník se zavazuje nainstalovat k monitorování uskutečněných konverzí dle čl. VII. písm. c. těchto Podmínek příslušný software poskytnutý Poskytovatelem a tento software po celou dobu vztahu mezi Poskytovatelem a Obchodníkem provozovat dle pokynů Poskytovatele.


g. Obchodník je povinen uhradit Poskytovateli odměnu v souladu s čl. VII. těchto Podmínek, a to odměnu za uskutečněný proklik za každou položku, nebo odměnu za uskutečněnou konverzi a případně další odměnu Poskytovatele v souladu s čl. VII. těchto Podmínek. Více informací o cenách jsou uveřejňovány poskytovatelem na www.zbozi-pro.cz.


6. Článek VI. Práva a povinnosti Poskytovatele


a. Provozovatel si vyhrazuje právo schválit a upravit informace o Obchodníkovi, jeho internetovém obchodu, jakož i další data poskytnuté Obchodníkem.


b. Provozovatel se je povinen snažit se o uspokojivou funkčnost a dosažitelnost poskytované služby.


c. Poskytovatel si výslovně vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:


a. jsou v rozporu s právním řádem České republiky, s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;


b. jsou způsobilá přivodit Provozovateli či třetím osobám škodu;


c. svým obsahem neodpovídají zájmům Poskytovatele;


d. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyřadit Obchodníka a jeho produkty z jeho Webového portálu, popřípadě zrušit registraci Obchodníka dle závažnosti příčin vyřazení do provedení nápravy nebo na dobu neurčitou.


e. Poskytovatel je oprávněn vést databázi Obchodníků, jejich webových stránek a uživatelských příspěvků hodnotících služby těchto Obchodníků. Poskytovatel je oprávněn ponechat v databázi tato data i poté, co Obchodník přestane odesílat Poskytovateli nabídky svého zboží.


f. Data poskytnutá Obchodníkem mohou být použita Poskytovatelem bez omezení pro libovolné zobrazování na službách Webového portálu a partnerských webech a pro vytváření statistik a analýz o online nakupování a to bez časového omezení.


g. Zájemci o registraci ani Obchodníci nemají žádný právní nárok na užívání Služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o užívání Služby, případně zrušit registraci Obchodníka nebo internetového obchodu, a to zejména v případech, kdy zájemce o registraci či Obchodník porušuje povinnosti Obchodníka dle těchto Podmínek, případně u něj existuje důvodné podezření ze zneužití Služby, systému Služby nebo jiných technických prostředků za účelem získání neoprávněné výhody pro internetový obchod, způsobující ovlivnění informací poskytovaných veřejnosti prostřednictvím Služby.


7. Článek VII. Odměna Poskytovatele


a. Registrace a zveřejnění profilu Obchodníka a jeho internetového obchodu je poskytována zdarma.


b. Zpoplatněny jsou odchozí kliknutí do Internetových obchodů Obchodníka provedená návštěvníky Služby. Odměna Poskytovatele za odchozí kliknutí náleží Poskytovateli dle ceníku platného v době poskytnutí provedení kliku umístěném ve své aktuální podobě na Webovém portále Poskytovatele (dále jen „Ceník“).


c. Zpoplatněny jsou dále uskutečněné konverze, tj. realizovaný prodej na Internetovém obchodu Obchodníka provedený návštěvníkem Služby, tj. prodej, ke kterému došlo s přičiněním Poskytovatele či jeho zprostředkováním a v souvislosti s poskytováním Služby. Odměna Poskytovatele za uskutečněnou konverzi náleží Poskytovateli dle Ceníku platného v době uskutečnění konverze.


d. V případě, že dojde k uskutečnění konverze dle předchozího odstavce, není Poskytovatel oprávněn požadovat odměnu za odchozí kliknutí dle písm. b. tohoto článku. V tomto případě má Poskytovatel nárok pouze na odměnu za uskutečněnou konverzi.


e. Provozovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit další nadstandardní služby poskytované Poskytovatelem, kterých se mohou Obchodníci dobrovolně účastnit.


f. Pro užívání placených služeb je Obchodník povinen nejprve nabít finanční prostředky ke svému uživatelskému účtu (dále jen "Kredit"), ze kterých jsou poté placené služby odečítány.


g. Povinnost uhradit výši nabitého Kreditu vzniká Obchodníkovi ihned okamžikem odsouhlasení jeho nabití Obchodníkem na Webovém portále Poskytovatele. Obchodníkovi je automaticky poslána elektronická výzva k úhradě Kreditu na bankovní účet Poskytovatele.


h. Obchodník nemá právo na vrácení nevyčerpaného již uhrazeného kreditu a tento Kredit není možné vrátit. Uhrazený Kredit je tak možno pouze vyčerpat placenými službami Poskytovatele.


i. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit Ceník. Upravený ceník nabývá platnosti a účinnosti desátým dnem po jeho zveřejnění na Webovém portále Poskytovatele.


8. Článek VIII. Odpovědnost za škodu


a. Poskytovatel nenese odpovědnost za pravdivost a správnost obsahu a dat dodaného Obchodníkem.


b. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Obchodníkem zadaných dat prostřednictvím systému Služby nebo v XML FEEDu.


c. Poskytovatel negarantuje zobrazení produktů z XML exportu Obchodníka.


d. Poskytovatel negarantuje dostupnost poskytované služby a neodpovídá Obchodníkovi za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.


e. Poskytovatel Obchodníkovi neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Obchodníkovi vznikne v souvislosti s používáním Služby Poskytovatele, obsahu webových stránek Poskytovatele či obsahu poskytnutého třetími osobami. Poskytovatel vůči Obchodníkovi zejména neodpovídá za:


a. jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Obchodníkovi;


b. jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Obchodníka ohledně ochrany hesla a přístupových údajů k uživatelskému účtu;


c. jakýkoliv jiný následek používání Služby;


f. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah, který vznikne mezi Obchodníkem a třetí osobou na základě využívání Služby a takový vztah je právním vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Obchodníka či třetí osobu z takového právního vztahu.


g. Poskytovatel v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností návštěvníků Webového portálu Služby (tj. zadavatele nabídky či poptávky).


h. Obchodník se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku porušení ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek Obchodníkem.


i. Poskytovatel neodpovídá Uživateli za jakékoliv vadné plnění poskytnuté uživateli ze strany Obchodníka, a to ani pokud bylo poskytnuto s využití Služby.


j. Jakékoliv užití obsahu Webového portálu, popř. jeho částí, Obchodníkem jiným způsobem než pro účely, k nimž je Webový portál určen, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jsou zakázány rovněž jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu Webového portálu. Obchodník je rovněž povinen zdržet se jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.


9. Článek IX. Výročenka


a. Výročenka slouží Uživateli k upomínání významných dat a události, jako např. narozeniny, svátky, výročí atd.


b. K využití služby Výročenka je nutné vyjádřit souhlas s těmito obchodními podmínkami a výslovný souhlas s aktivováním služby Výročenka. Možnost aktivování Výročenky je Uživateli nabídnuto ihned po jeho registraci. Uživatel může dále aktivovat Výročenku kdykoliv v záložce Výročenka v profilu Uživatele.


c. Uživatel při využívání Výročenky vkládá data s popisem (název události, jméno osoby), u nichž chce být ze strany Poskytovatele upozorněn na jejich blížící se datum.


d. Uživatel je oprávněn při vkládání údajů o třetích osobách do Výročenky, zejm. ohledně osob blízkých, přátel, či jiných osob, uvést rovněž emailovou adresu těchto osob. Uživatel bere na vědomí, že zadáním emailové adresy třetí osoby bude této osobě zaslán email s pozvánkou k užívání a registraci na Webovém portálu, a to jménem Uživatele, kdy Poskytovatel při odesílání tohoto emailu vystupuje pouze jako zprostředkovatel zprávy, která bude odeslána jménem Uživatele takovéto třetí osobě, k čemuž Uživatel Poskytovatele zmocňuje. Uživatel s tímto postupem


výslovně souhlasí a Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné nevyžádané obchodní sdělení zaslané třetí osobě jménem Uživatele.


10. Článek X. Ochrana osobních údajů


a. Obchodník souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), aby jeho osobní údaje byly Poskytovatelem zpracovány v rámci jeho činnosti, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích se závazkového vztahu. Ve smyslu § 13c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, aby ve stejném rozsahu, za stejným účelem a po stejnou dobu jako ostatní osobní údaje bylo využíváno rodné číslo, jehož je nositelem. Dále souhlasí s předáváním svých osobních údajů do jiných států, a to ve smyslu § 27 zákona. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat Poskytovatel nebo zpracovatel registrovaný v souladu s § 16 zákona Úřadem pro ochranu osobních údajů.


b. Provedením registrace Obchodník potvrzuje, že byl v souladu se zákonem řádně informován o zpracování svých osobních údajů, svých právech a povinnostech zpracovatelů údajů. Výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel může získané údaje sdělovat i ostatním subjektům.


c. Obchodník zároveň poskytuje Poskytovateli svůj souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro účely poskytnutí této služby a poskytování dalších služeb. Obchodník souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze Poskytovatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese sídla Poskytovatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Poskytovatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


11. Článek XI. Řešení sporů


a. Vzájemné spory mezi Poskytovatelem a uživateli Webového portálu řeší české obecné soudy.


b. Uživatel, který je Spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu v souvislosti s užíváním Webového portálu. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.


c. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé.


d. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.


e. Poskytovatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Uživatelem, pokud jej Uživatel neodmítne.


f. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.


g. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


12. Článek XII. Závěrečná ujednání


a. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2018 a v plném rozsahu nahrazují předchozí obchodní podmínky..


b. Poskytovatel má právo tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek zveřejní Poskytovatel nové znění všeobecných podmínek na Webovém portálu, kdy uživatelé následným využíváním Webového portálu vyslovují souhlas s tímto novým zněním všeobecných obchodních podmínek.


AXZ s.r.o.